Als je nu een regeling wil treffen voor jullie kinderen (als wettelijk of feitelijk samenwonenden) of voor uw echtscheiding tout court, voor welke juridische dienstverlening kies je dan? Er zijn drie (wettelijk erkende) juridische dienstverleners die hiervoor in aanmerking komen:

De Notaris, de advocaat of de erkende bemiddelaar in familiezaken.

Elke van deze drie dienstverleners heeft (in het algemeen gesproken) zijn voor- en nadelen. We proberen het hieronder allemaal zo objectief mogelijk op een rijtje te zetten.

De Notaris

Als de Notaris je wil helpen moeten jullie op één of andere manier over alles reeds overeenkomen. Dit heeft het voordeel dat het een minder agressieve toestand wordt dan in een procedure, dat het redelijk vreedzaam kan blijven. Je dient uiteraard met twee te zijn, als er één van de twee niet mee wilt, kan zelfs de beste Notaris u niet helpen. Ook als er één van de twee niet wil scheiden, kan de Notaris niets voor u doen. Dan zal u naar een advocaat dienen te gaan.

Notarissen zijn ongetwijfeld sterk in onroerende goed. Wat er met uw huis, uw appartement, uw gronden en zelfs uw vennootschap moet en kan gebeuren, daar zijn ze specialisten in.

Daartegenover staat dat ze in het “ontroerend goed” (de kinderen bijvoorbeeld) niet zo goed zijn en soms wel ver van de dagdagelijkse praktijk van de Familierechtbank staan om te zien wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde regelingen i.v.m. de kinderen.

Notarissen zijn uiteraard juridisch goed op de hoogte en weten perfect wat er allemaal in een echtscheiding met onderlinge toestemming of in een familiale overeenkomst dient te staan opdat deze volgens de regels van de kunst zou zijn. Het nadeel daarvan is dat Notarissen in aktes denken en dat het feit van een akte te kunnen hebben belangrijker wordt dan de inhoud van die akte zelf. Daardoor durven ze nogal eens op vrij directieve wijze oplossingen te suggereren om de akte rond te krijgen.

Notariële akten zijn uitvoerbaar, wat wil zeggen dat als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, de andere de naleving ervan kan afdwingen. Anderzijds is hier dan weer het nadeel dat, wanneer u de overeenkomst voor de kinderen regelmatig dient te wijzigen, u telkenmale volledig opnieuw dient te beginnen, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt.

De gesprekken bij de Notaris zijn erg zakelijk en meestal wordt hier niets voor aangerekend, u betaalt een forfaitaire akteprijs. Dat brengt met zich mee dat er weinig of geen ruimte is voor emoties (die zeker als er kinderen zijn, ongetwijfeld aanwezig zijn).

Vermits er maar één of twee gesprekken in de prijs inbegrepen zijn, zal de Notaris u zeggen dat u de volgende keer maar moet terugkomen met een volledig akkoord dat hij dat op papier zal zetten.

Daardoor wil het wel eens ontbreken aan begeleiding en informatie.

Qua kostprijs kan u het op voorhand perfect inschatten en voor een echtscheiding met onderlinge toestemming noteren we tarieven die rond de 1 500 euro liggen, BTW al dan niet inbegrepen. Alleszins is op de diensten van Notarissen 21% BTW verschuldigd.

Notarissen hebben een deontologie (beroepscode) waarover gewaakt wordt door de Provinciale Kamers van Notarissen (zie: www.notaris.be ) en een tuchtprocedure.

De advocaat

Als de andere partij niet mee wil, en van geen enkele regeling wil weten, dan kan u bij de advocaat terecht. De advocaat kan u dus helpen wanneer u overeen wil komen, maar ook wanneer dat dit niet het geval is. Dat dit soms kan leiden tot vechtscheidingen en oeverloze procedures is geen nieuw gegeven.

Een advocaat is meestal op de hoogte van zowel het aspect onroerend als ontroerend goed, doch ziet dit vooral meestal als één van rechten en plichten.

Een advocaat zal evenals een Notaris de mogelijkheden tot oplossing zien, waardoor hij soms de neiging heeft zich in de plaats te stellen van zijn cliënten. Advocaten zijn juridisch op de hoogte maar hebben de neiging te denken in procedures, wat een nadeel kan zijn. Een procedure voeren is niet altijd een oplossing vinden voor het probleem van de cliënten in kwestie.

Ook de advocaat heeft de neiging de zaken te juridiseren, ze zakelijk aan te pakken. Hierdoor is er  weinig ruimte voor de emoties van de cliënt en ontstaat er soms frustratie.

De advocaat kan – in tegenstelling tot de notaris – alle tijd nemen die de cliënt nodig heeft om tot de oplossing van zijn/haar probleem te komen, als er inderdaad een echte procedure moet aangevat worden dan vergt dat op zich uiteraard veel tijd.

De uitvoerbaarheid van de overeenkomst of van het vonnis is ook hier gewaarborgd.

Advocaten zijn over het algemeen sterk opgeleid in deontologie en zien vrij scherp de belangenconflicten die zich kunnen voordoen in de familiale problemen die hen worden voorgelegd.

Waar u bij de notaris en de bemiddelaar de kostprijs elk voor de helft kan delen, zal u voor de advocaat de volledige pot alleen dienen te betalen.

In het familierecht noteren wij prijzen tussen de 100 tot 200 euro per uur plus BTW. U weet bij het begin van het traject wel het uurtarief, maar hoeveel het uiteindelijk zal kosten, weet u eigenlijk niet.

Zoals hoger al gezegd, zijn de diensten van de advocaat onderworpen aan 21% BTW.

Advocaten zijn meestal wel op de hoogte van de problemen die bepaalde oplossingen in de praktijk met zich kunnen meebrengen.

Advocaten dienen zich te houden aan een deontologie waarover gewaakt wordt door de Orde van Vlaamse Balies (zie : www.advocaat.be ).

De bemiddelaar

Om te bemiddelen, moet je het alle twee willen. Is er één van de twee die niet wil scheiden of die geen enkele oplossing wil (of gewoon niet openstaat voor bemiddeling), dan dien je naar een advocaat te gaan.

De bemiddelaar is aangewezen wanneer je een vreedzame en vredevolle oplossing wenst. Bemiddelaars zijn over het algemeen sterk in ontroerend goed (de kinderen), sommigen zijn niet zo goed op de hoogte van onroerende goederen.

In plaats van op directieve wijze de partijen te zeggen wat ze moeten doen, zal de bemiddelaar er zorg voor dragen dat de partijen zelf tot oplossingen komen. Soms bestaat de neiging dat er te veel aan de partijen zelf wordt overgelaten.

Bemiddelaars denken in communicatie en in herstel van de communicatie.

Soms is er voor het juridische niet altijd evenveel aandacht, wat uiteraard jammer is. Bij de bemiddelaar is het geen verhaal  van rechten en plichten, maar een verhaal van samen ouder blijven en hoe dat op de beste manier waarmaken. De invulling van dit ouderschap (als er kinderen zijn uiteraard) staat centraal en vandaar uit zal men proberen tot oplossingen te komen.

In de bemiddeling is er dan ook ruimte en plaats voor emoties en de bemiddelaar tracht deze een plaats te geven zodat daarna de partijen als ex-partners of als ouders terug met mekaar in communicatie en in dialoog kunnen gaan.

De kostprijs van een bemiddelaar is meestal een uurtarief en hierover worden bij aanvang duidelijke afspraken gemaakt. Er kunnen ook forfaits afgesproken worden voor de ganse bemiddeling. Een aantal bemiddelaars rekenen een forfaitair bedrag aan voor de redactie van de uiteindelijke overeenkomst en het neerleggen hiervan op de Rechtbank. Wij noteerden tarieven van rond de 100 euro per uur. Op de diensten van een familiale bemiddelaar is echter geen BTW verschuldigd, dus dit zijn dan netto bedragen. De kosten van de bemiddelaar in zijn geheel worden ook door beiden elk voor de helft gedeeld, dus dat scheelt ook een slok op de borrel.

Ga naar onze tarieven voor echtscheiding, scheiding en bemiddeling, zodat je precies weet hoeveel je betaalt.

Ook voor bemiddelaars is er een deontologie die bewaakt wordt door de Federale Bemiddelingscommissie (zie: www.fbc-cfm.be).

Wie kies ik nu : notaris, advocaat of bemiddelaar ?

Aan welke juridische dienstverlener vertrouw je je probleem toe?

De keuze is niet altijd zo evident en in veel gevallen zal achteraf maar eerst blijken of de keuze al dan niet de juiste was. De goede dienstverlener is uiteraard diegene die u kan helpen en waar u zich goed bij voelt.

Bij Scheiden-via-Bemiddeling tracht Jan de sterke punten van de drie beroepen te combineren. We zijn in onze bemiddelingen gespecialiseerd en doen enkel aan familiale bemiddelingen, zijnde problemen, oplossingen en conflicten enkel in de familiale sfeer.

Wij hebben hiervoor bewust gekozen en doen dus niet aan burenbemiddeling, sociale-, burgerlijke- of handelsbemiddelingen. Daardoor zijn wij ook erkende bemiddelaars in familiezaken.

Onze aandacht gaat naar de communicatie tussen de partners en naar hun ouderschap.

Van hieruit trachten wij te zien welke puzzelstukjes er nog gemeenschappelijk zijn en hoe wij de puzzel van de ex-partners en deze van hun mogelijke kinderen kunnen leggen.

Dit alles met veel empathie, oog, begrip en mededogen voor de emoties en de penibele menselijke kant van de situatie. Doch zonder het zakelijke aspect uit het oog te verliezen en de opmaak van een overeenkomst die ook juridisch sluitend moet zijn.

Inderdaad: wij trachten tot optimale oplossingen te komen en die ook zo optimaal aan het papier toe te vertrouwen alvorens we die door de Rechtbank laten homologeren.

Dit vereist van ons een permanente aandacht voor zelfstudie, intervisie en supervisie en heel veel aandacht en tijd voor bijkomende juridische, psychologische en professionele vormingen.

We hebben het er graag voor over, want we zijn ervan overtuigd dat dit tot werkbare oplossingen voor mensen leidt.