Bemiddeling is een positieve manier om met verschillen om te gaan en een gezamenlijke oplossing te vinden.

Waarom bemiddeling: onze visie

Iedereen heeft het recht zijn leven zelf in handen te nemen, een koers te bepalen en zelf beslissingen te nemen. Bemiddeling is de perfecte tool om op een efficiënte manier een situatie op te lossen waarbij je alles zelf regelt en het recht in eigen handen houdt.

Wat is bemiddeling ?

Bemiddeling is een onderhandeling tussen twee (of meer) personen waar de neutrale bemiddelaar de communicatie in goede banen leidt. Het is een zeer efficiënte techniek om snel tot een zelf gecreëerde oplossing te komen.

Deze 5 principes zijn daarbij essentieel:

 • Neutraliteit (je bemiddelaar is neutraal, werkt voor alle twee)
 • Vertrouwelijkheid (tot er een volledig akkoord is)
 • Vrijwilligheid
 • Respect ten opzichte van elkaar
 • Oplossingsgericht (actief meewerken aan een oplossing)

Bij bemiddeling laten we de oorspronkelijke standpunten los en kijken we naar wat er werkelijk nodig is. Uw bemiddelaar zoekt mee naar wat jij belangrijk vindt. Zo ontstaan er dikwijls heel creatieve oplossingen. Op deze manier komen we tot een overeenkomst die verder gaat dan het bijeen brengen van standpunten.

Wanneer kan bemiddeling?

Bemiddeling kan bij moeilijke onderwerpen die een regeling vragen. Ik als bemiddelaar ondersteun jullie besprekingen en leid ze in goede banen.

Uw bemiddelaar Jan helpt u via bemiddeling bij:

 • Een scheiding of echtscheiding
 • Conflicten tussen levenspartners
 • Moeilijke communicatie tussen partners
 • De vraag: “scheiden of blijven?”
 • Moeilijke communicatie na scheiding tussen ouders
 • Gescheiden ouders die belangrijke beslissingen dienen te nemen in het leven van hun kinderen (in uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag)
 • Erfeniskwesties

Hoe werkt bemiddeling ?

Elke situatie is uniek, het traject verschilt telkens en wordt op maat aangepast. De belangrijkste stappen in het traject zijn:

 • Intake
 • Inhoudelijke gesprekken om tot de oplossing te komen, deze gesprekken zijn met alle betrokken partijen
 • Mogelijk aparte gesprekken

Indien gewenst of indien wettelijk nodig, bijvoorbeeld in het kader van een scheiding, kunnen daar nog volgende stappen aan toegevoegd worden:

 • Redactie van de overeenkomst met terugkoppeling
 • Ondertekening van alle documenten
 • Neerlegging op de rechtbank

Waar bemiddelen ?

Scheiden-via-Bemiddeling.be heeft een vestiging in Antwerpen (Deurne) waar Jan werkt.

De rol van de bemiddelaar volgens de Federale Bemiddelingscommissie:

“De bemiddelaar zal als neutrale derde de partijen wegwijs maken in het verloop van het bemiddelingstraject en in de omgangsregels, die partijen zich verbinden na te leven gedurende de bemiddeling. Eén van de voornaamste taken van de bemiddelaar, is ervoor te zorgen dat partijen op een respectvolle wijze met elkaar blijven omgaan. De bemiddelaar beschikt daarvoor enkel over diens talent en ervaring om partijen daartoe te stimuleren, zodat de nodige dynamiek aanwezig blijft om partijen in de beste omstandigheden te laten overleggen hoe het voorliggende geschil kan worden opgelost. Daardoor zal ook een herstel van het vertrouwen onder elkaar van partijen een kans krijgen.

Daarbij zal de bemiddelaar, als bewaker van het bemiddelingstraject, de partijen enkel begeleiden. Aan de hand van creatieve vraagstelling, psychologisch doorzicht en communicatievaardigheden zal gepoogd worden hen te laten openstaan voor de mening van de andere partij en de onderliggende belangen te benoemen en begrijpelijk te maken. Voortdurend zal ervoor gezorgd worden dat doorheen de ventilatie van de emoties of onderliggende remmingen en frustraties, de partijen ertoe gebracht worden zich ten volle te concentreren op de uitdaging om een oplossing te vinden voor hun geschil. Waar nodig zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de ontstane escalatie van het geschil wordt afgebouwd en omgebogen naar een sfeer van vertrouwen waarin partijen tot samenwerking kunnen komen. Dan kan invulling gegeven worden aan de wederzijdse belangen om met mogelijke opties tot oplossing tot een akkoord te komen. In de eindfase zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de oplossing die partijen voorstaan ook in alle aspecten ervan realistisch en uitvoerbaar is. Bovendien zal de bemiddelaar partijen ertoe aanzetten de regels van openbare orde te eerbiedigen, en de belangen van minderjarige kinderen niet te schaden, minstens hun bereikt akkoord daarop te laten toetsen door hun raadslieden.

Zo de bemiddelaar vaststelt dat de voorwaarden voor een behoorlijke verderzetting van het bemiddelingstraject niet meer vervuld zijn, zal de bemiddeling op initiatief van de bemiddelaar worden stopgezet.

De rol van de bemiddelaar is bijgevolg zeer verschillend van deze van een rechter of arbiter die op basis van wat partijen en hun raadslieden naar voor brengen een oordeel moet vellen op grond van zuiver juridische kwalificaties, zonder dat zulks noodzakelijk voor partijen een werkelijke oplossing inhoudt, of minstens voor één van hen genoegdoening schenkt. De bemiddelaar uit geen mening of oordeel over het geschil. Voor de bemiddelaar is ook geenszins de rol van verzoener weggelegd. De bemiddelaar werkt een traject uit dat de partijen naar een oplossing kan brengen. Zo gedurende de bemiddeling partijen hun onderlinge verhouding een positieve toekomstgerichte wending kunnen geven, kan dit enkel bijdragen tot de voldoening en volharding van partijen in de uitvoering van hun bereikte oplossing(en) voor hun geschil.”