Het fiscale aspect van een echtscheiding wordt dikwijls over het hoofd gezien, doch het is belangrijk om bij een scheiding de vraag te stellen hoe best alles geregeld wordt. De vraag stellen is wellicht eenvoudiger dan het antwoord geven : Welk zijn de fiscale gevolgen wanneer papa en mama niet meer samenwonen i.v.m. de kosten die zij maken en dragen voor hun kinderen ? De tweede vraag is: welke (fiscale) oplossing is in een bepaald concreet geval de meest aangewezen oplossing ?

Fiscale optimalisatie bij scheiding

Fiscale optimalisatie is niet door de wet verboden, het betreft geen belastingontduiking. Het komt er alleen op neer dat u, dankzij de hulp van uw erkende bemiddelaar in familiezaken, uit kan maken wat fiscaal de voordeligste optie is.

Wij hechten er heel veel belang aan om onze cliënten in bemiddeling hier ook op de beste wijze te adviseren, daar een scheiding niet alleen op menselijk gebied een pijnlijke zaak is, maar met zich meebrengt dat beide ouders financieel achteruit gaan. Het fiscale aspect is derhalve belangrijk want het is één van de weinige aspecten, zo niet het enige van een scheiding, waarbij er een “terugverdieneffect” kan opduiken.

Door de scheiding naar de kinderen fiscaal te optimaliseren kan er in hoofde van beide ouders een win – win situatie ontstaan waardoor zij beiden hun netto inkomen kunnen verhogen, waardoor zowel papa als mama een goede zaak doen en zich qua nettoloon in een betere situatie kunnen bevinden dan voor de scheiding. Dat komt uiteraard ook de kinderen ten goede.

Contacteer ons dus ook om dit fiscaal aspect samen met u door te nemen en te begeleiden.

Voor een echt op maat gesneden advies is een diepgaand gesprek nodig en dienen wij ook wel te beschikken over een aantal concrete gegevens.

We zullen nu echter vrij schematisch een aantal fiscale aspecten van de situatie na de scheiding van de ouders te beschrijven.

U dient wel voor ogen te houden wat op fiscaal vlak de situatie voor de scheiding van de ouders was (is) :

Wanneer de ouders samenwonen genieten zij enkel van de aftrek voor het kind of de kinderen ten laste. Hierover verder meer, daar dit ook zijn belang heeft voor gescheiden ouders.

Bij gehuwde of wettelijk samenwonende ouders zal de fiscus bij de aanslag van de personenbelasting (dit is het berekeningsdocument waaruit blijkt hoeveel u zal terugkrijgen van de fiscus of hoeveel u zal moeten bijbetalen) de kinderen ten laste berekenen in het voordeel van die ouder met het hoogste inkomen.

In het geval van feitelijk samenwonende ouders zullen deze in de afzonderlijke belastingsaangifte dienen aan te duiden welke ouder het fiscaal voordeel voor de kinderen ten laste geniet.

Uiteindelijk wordt dit voordeel berekend op basis van de belastingsaangifte en komt het uiteindelijke resultaat in de belastingsaanslag terecht.

Voor ambtenaren, bedienden en arbeiders zal hiermee rekening gehouden worden in de maandelijkse bedrijfsvoorheffing op het loon en bepaalt het aantal kinderen ten laste de hoogte van het nettoloon van de betrokkene in die bepaalde maand.

Dit is echter een soort van “voorschotregeling”, de uiteindelijke berekening geschiedt in de belastingsaanslag zelf.

volgende thema’s kan u in detail lezen :

Algemeen besluit

Over het algemeen heeft de fiscus er geen enkel bezwaar tegen dat u toepassing maakt van het fiscaal co-ouderschap.

Voor de meeste ouders blijkt dit de meest eerlijke en rechtvaardige oplossing want zij krijgen samen hetzelfde voordeel en scheuren meestal (en zonder dat ze het weten en beseffen) fiscaal hun broek.

Daarom dat de fiscus ook oogluikend het fiscaal ouderschap toestaat wanneer er in feite geen sprake is van een gelijkmatig verdeeld maar van een hoofdverblijf bij de ene een weekendverblijf om de 14 dagen bij de andere ouder.

Waarom is dat zo ?

Omdat in dat geval de fiscus meestal de winnaar is van de fiscale regeling voor de kinderlast van de gescheiden ouders.

De aftrek hiervoor is in de meeste gevallen veel kleiner dan wanneer er een cumul is van fiscale ten laste neming door één ouder en betaling van onderhoudsgeld en kosten door de ander ouder.

Vooraleer stappen in de fiscale richting te zetten is het noodzakelijk u te laten bijstaan door iemand die u hierin kan begeleiden.

Net als de meeste ouders hebben veel bemiddelaars, advocaten en notarissen weinig oog voor de fiscale kant van de zaak en boekhouders en accountants hebben dan soms weer enkel oog voor de fiscale kant van de zaak en niet voor de menselijke kant van de zaak.

Het is niet omdat een bepaalde verblijfsregeling fiscaal het meest interessante is dat dit ook aangewezen is en in het belang is van de kinderen.

En daar gaat het in eerste instantie steeds om.

Wat is voor de kinderen het beste en hoe kunnen we dan die ideale regeling fiscaal optimaliseren ?

We staan u hier graag met woord en daad en vooral met kennis van zaken in bij.