Ondertussen is éénieder vertrouwd met de werking van de Familierechtbanken die vanaf 1 september 2014 alle familiale zaken behandelen.

Het was de bedoeling van de wetgever dat er per familie één “familiedossier” wordt bijgehouden op de Familierechtbank waarin alles betreffende dit gezin wordt bijgehouden (alle vonnissen, beschikkingen, maatschappelijke en politionele onderzoeken).

Tevens wordt een bepaald familiedossier steeds door dezelfde Rechter, minstens door dezelfde kamer van de Familierechtbank behandeld zodat de magistraat in kwestie alle elementen aantreft betreffende het bewuste gezin en meestal dan ook op de hoogte is van wat de achtergronden zijn van het dossier.

Terwijl er vroeger voor de oprichting van de Familierechtbank over één en hetzelfde gezin en hun kinderen uitspraak kon gedaan worden door verschillende rechters (Kortgedingrechter, Echtscheidingsrechter, Jeugdrechter en Vrederechter) en alle beslissingen in één en dezelfde zaak door de partijen zelf moesten voorgebracht worden is in dit alles thans voorzien door het familiedossier en is er als het ware een echt “familiearchief”.

Zo zijn alle betrokkenen, (de rechter het Openbaar Ministerie, de ouders) op de hoogte van alle elementen van hun zaak.

Het niet zo courant gebruikte woordje “saisine” betekent dat de Familierechtbank inzake dat gezin “gevat” blijft of dat de zaak bij de familierechter aanhangig blijft.

De blijvende saisine betekent dan dat de zaak aanhangig blijft bij dezelfde Rechter van de Familierechtbank en dat met andere woorden het dossier steeds open blijft liggen.

Deze blijvende saisine geldt voor de meeste vonnissen van de Familierechtbank.

Op deze regel is slechts één uitzondering: wanneer er dringende en voorlopige maatregelen zijn genomen in het kader van een echtscheiding, dan dient er na het echtscheidingsvonnis opnieuw een verzoekschrift ingediend te worden en rolrecht betaald. Het dossier zal in dat geval wel hetzelfde blijven en na het 2de maal betalen van het rolrecht is er ook sprake van een blijvende saisine of bevoegdheid van de Familierechtbank.

Dus: in al deze zaken blijft het dossier gewoon open liggen en wanneer de omstandigheden wijzigen en het vereisen, kan het dossier vrij vlug heropend worden of terug geactiveerd worden.

Dat is eigenlijk ook de logica zelve: wat kinderen en hun situatie in het gezin betreft kan niet alles op voorhand voorzien worden en kunnen de zaken veranderen naarmate kinderen opgroeien.

In de praktijk zien we vooral met verblijfsregelingen dat pubers het soms erg moeilijk krijgen bij een week/week regeling of bij het verblijf bij één welbepaalde ouder.

In dat geval kan men beroep doen op de blijvende saisine en kan men dus in dat zelfde dossier het nieuwe probleem of de gewijzigde omstandigheid aankaarten en de rechtbank om een nieuw vonnis verzoeken.

Het voordeel is dan dat er dan op de Rechtbank geen nieuw dossier moet aangemaakt worden en dat er opnieuw rolrecht betaald moet worden, nee men doet gewoon het verzoek in het oude dossier en de Familierechtbank stelt de zaak vast binnen de 15 dagen.

Dit is in de praktijk een vrij snelle en efficiënte wijze van werken.

Hoe zit dat nu met familiale overeenkomsten die tot stand zijn gekomen met tussenkomst van een erkend familiaal bemiddelaar?

U heeft bijvoorbeeld door uw familiaal bemiddelaar een overeenkomst laten opmaken betreffende de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld voor uw kinderen en dan komt het in de praktijk vaak voor dat die overeenkomst na enkele jaren niet meer aangepast is aan de omstandigheden.

Een verblijfsregeling voor kinderen jonger dan 3 jaar is steeds een heel ander verhaal dan kinderen op de lagere school of pubers en/of adolescenten.

Zo u beiden meent dat de overeenkomst dient aangepast te worden of toch minstens besproken dient te worden dan neemt u samen contact op met uw familiaal bemiddelaar die de zaak samen met u verder bespreekt en uitwerkt.

Uw familiaal bemiddelaar zal, na bemiddeling, de nodige stukken voor u opmaken en samen met u ondertekenen en dit overmaken aan de Familierechtbank.

Daarna wordt de zaak dan op korte termijn opgeroepen voor dezelfde Familierechter die dan de nieuwe overeenkomst zal homologeren.

Zo kan op een snelle, efficiënte wijze de juridische aanpassing geschieden aan de gewijzigde omstandigheden van uw kinderen.

De overeenkomsten die wij met Scheiden via Bemiddeling opstellen hebben meestal een bemiddelingsbeding en ook een beding over gewijzigde omstandigheden: steeds trachten wij de ouders ervan te overtuigen dat wanneer er nieuwe omstandigheden zijn en/of één van de ouders meent dat de overeenkomst moet gewijzigd worden men niet zomaar direct naar de Familierechtbank stapt om dit te laten wijzigen doch het eerst probeert zelf uit te praten en wanneer dit niet lukt dat de ouders dit trachten te doen door de matigende en vertrouwde aanpak van hun familiaal bemiddelaar.

 

Laatste aanpassing: 1 november 2016